พรทวีโอเอ ได้จัดทำเครื่องโทรสารก็คือการสแกน ตัวอักษร หรือรูปภาพประกอบด้วยจุดเล็กๆ จำนวนมากรวมกัน จุดเล็กๆ เหล่านี้เรียกว่า “จุดภาพ” ที่ด้านส่งของเครื่องโทรสารจะมีขบวนการจัดแจงเอกสาร หรือรูปภาพต้นฉบับให้เป็นจุดภาพ เพื่อแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ในขณะที่ด้านรับของเครื่องโทรสารมีการทำงานที่ย้อนกลับกับด้านส่ง ขบวนการหรือวิธีการแปลงรูปภาพต้นฉบับให้เป็นจุดภาพที่ด้านส่ง หรือแปลงจุดภาพ กลับเป็นเอกสารหรือรูปภาพที่ด้านรับของเครื่องโทรสาร เรียกว่า “การสแกน” ทิศทางของการสแกนจะเหมือนกัน ทั้งด้านรับและด้านส่ง คือ การสแกนจากซ้ายไปขวาตามแนวนอนและการสแกนจากบนลงล่างตามแนวตั้ง การสแกนตามแนวนอนเรียกว่า การสแกนหลัก และสแกนตามแนวตั้ง เรียกว่า การสแกนย่อย จุดภาพที่เกิดขึ้นจากการสแกนมีอยู่สองประเภทคือ จุดภาพที่เป็นสีขาวและจุดภาพที่เป็นสีดำ การสแกนเป็นแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยการสแกนแต่ละครั้งตามแนวตั้งจะได้เป็นเส้น ที่เกิดจากการสแกน เรียกว่า “เส้นสแกน” โดยที่ความหนาแน่นของเส้นสแกน คือจำนวนเส้นต่อมิลลิเมตร สำหรับความหนาแน่นตามแนวนอนเกิดจาก จุดภาพ จำนวนมากมายที่รวมตัวกันอยู่ ดังนั้นความหนาแน่นตามแนวนอน คือ จำนวนของจุดภาพต่อมิลลิเมตร เครื่องโทรสารจึงมาหน้าที่เป็นสื่อส่งผ่านไปยังเครื่องโทรสารอีกตัวหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการต่างๆนี้เอง